Organisatie

ORGANISATIE

ORGANISATIE

Wie wij zijn en wat we doen

‘TWijs’ staat voor Tienduizend kinderen wereldwijs. Dit is onze missie: in de jaren 2020-2030 samen bij 10.000 kinderen kennis, vaardigheden en de wijsheid te ontwikkelen zodat ze hun plaats in de wereld kunnen vinden.

TWijs is een stichting met een christelijke en katholieke identiteit. Dat betekent dat er op scholen van TWijs ruimte is voor alle kinderen, ouders en collega’s die zich bij ons thuis voelen en die onze grondslag respecteren. Natuurlijk moet de school ook passend zijn voor uw kind. En zo niet, dan gaan we samen op zoek naar de school die het beste is voor uw dochter of zoon.

TWijs bestuurt 31 scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Ruim 7.300 kinderen bezoeken onze scholen; dat zijn scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast bestuurt TWijs de Internationale Taalklas voor nieuwkomers en de International School Haarlem.

Waar wij voor staan

Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan een menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.

TWijs staat voor vertrouwen hebben in elkaar, ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid en de menselijke maat.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van TWijs bestaat uit een raad van toezicht en een bestuur.
De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur, adviseert het bestuur en is werkgever van de bestuurder(s).

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en is werkgever voor alle collega’s binnen TWijs.

Wilt u ons mailen? Gebruik dan het contactformulier op de contactpagina of mail naar info@twijs.nl

Raad van Toezicht TWijs

Onze gegevens
Stichting TWijs
Bezoekadres: Garenkokerskade 19, 2013 AJ, Haarlem
Postadres: Postbus 2018, 2002 CA Haarlem

Telefoon: 023-7078380
Email: info@twijs.nl
Website: www.twijs.nl

Facturen kunt u sturen naar crediteuren@twijs.nl

Kamer van Koophandel, nr 40594957
Bestuursnr. (BRIN/RIOnr) 85255
Banknr. NL98 RABO 0190 5630 36

Functionaris gegevensbescherming
Hebt u een vraag, zorg of klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens door TWijs, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, mw mr S. Dalhuisen, per e-mail: fg@twijs.nl.

Onze partners

TWijs is aangesloten bij:

PO-raad
De PO-raad behartigt de (CAO en andere) belangen van het primair onderwijs en ondersteunt de schoolbesturen bij hun zorg om onderwijskwaliteit.

Website: www.poraad.nl

VERUS
VERUS is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, belangenbehartiger en ondersteuner voor schoolbesturen met name op het gebied van identiteit, arbeidsrecht, huisvestingexpertise.

Website: www.verus.nl

NKSR
De Nederlandse Katholieke Schoolraad vertegenwoordigt de bisschoppen van de rk kerk en ziet toe op de identiteit van besturen en katholieke scholen.

Telefoon: 0475 232 400

GCBO
De Stichting GeschillenCommissies Bijzonder Onderwijs ondersteunt ongeveer 20 landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies.

Website: www.geschillencommissiesbijzonderomderwijs.nl
Email: info@gcbo.nl

GPO

De Geschillencommissie Passend Onderwijs behandelt geschillen over toelating, verwijdering en ondersteuning van leerlingen.  

Website: Onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

TWijsgeschiedenis

TWijs is voorgekomen uit twee stichtingen: Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo. Deze protestants-christelijk en rooms-katholieke stichtingen hebben elk hun historie die meer dan honderd jaar teruggaat in de tijd. Een tijd die anders was dan onze tijd. We vertellen u er graag iets meer over.

Stichting Salomo

Stichting Salomo heeft een lange en rijke voorgeschiedenis, die teruggaat tot 1884, toen zij als vereniging werd opgericht. Begonnen als Vereniging van Scholen met de Bijbel, via Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland werd in 2006 de overstap gemaakt naar het stichtingsmodel. Als Stichting Salomo telden wij 17 basisscholen onder ons bestuur en groeiden we uit tot een professionele en eigentijdse onderwijsorganisatie, actueel en volop in ontwikkeling, net zoals het primair onderwijs zelf.

Stichting Sint Bavo

Stichting Sint Bavo (1984) kent een aantal rechtsvoorgangers: schoolbesturen die in diverse wijken van Haarlem en Spaarndam katholieke parochiescholen bestuurden. Die besturen hebben allerlei onderwijssoorten onder hun hoede gehad: lagere scholen en kleuterscholen (nu: basisscholen) maar ook scholen voor voortgezet onderwijs, LOM- en MLK-scholen (wat nu speciaal onderwijs is) tot peuterspeelzalen aan toe. Zij fuseerden in de loop der tijd tot wat in 1984 Stichting Sint Bavo is geworden.

School en kerk
Door de ontkerkelijking werd in de loop der jaren de band tussen school en parochie minder sterk en minder zichtbaar. Wat bleef is aandacht voor de verhalen uit de Bijbel, de christelijke, menselijke waarden die we belangrijk vinden en van waaruit we handelen.
In de jaren 90 kreeg Bavo zowel katholieke als ook interconfessionele (rk/pc) scholen onder zijn bestuur.

School en kinderen
Jongens óf meisjes in een klas: een ‘gemengde’ school werd lang als onwenselijk gezien. Dat kwam pas in de jaren ’60 op gang. Nu vinden we het heel gewoon dat jongens en meisjes samen in een groep leren, spelen, vieren. Veel (stadse) grootouders van vandaag weten het nog wel: met 46 jongens zat je in de klas! Gelukkig zijn de groepen nu kleiner en kunnen we élk kind de passende aandacht geven die het nodig heeft.

School en bestuur
Het Bavo-schoolbestuur bestond in de 20ste eeuw uit vrijwilligers: een detailhandelaar, bouwondernemer, accountant, een oud (kleuter-)schoolleidster. Mensen die zich betrokken voelden en zich medeverantwoordelijk wilden maken voor goed onderwijs.
De taken van het schoolbestuur namen in de loop van de tijd toe en werden anders. Het besturen van scholen werd steeds meer een zaak voor professionals. Het vrijwilligersbestuur van Bavo groeide rond 2000 toe naar het model: klein vrijwilligersbestuur met een professioneel bestuursmanager. Daarop volgde de ontwikkeling naar een Raad van Toezicht en een professioneel bestuur(der), zoals we dat nu kennen.

Geschiedenis TWijs

Vanaf 2018 is door Bavo en Salomo gewerkt aan een fusie. Eerst verkennend maar later steeds intensiever. Vanaf 1 januari 2020 zijn we samen onder de naam TWijs, tienduizend kinderen wereldwijs. We kijken naar de doelstellingen van de Verenigde Naties voor de 10 jaren na 2020 en zien dat in die 10 jaar zo’n 10.000 kinderen door onze scholen zullen bewegen.

Toekomst TWijs

School en de wereld
Zagen we na WO II hier en daar een klasgenootje met Indonesische of (1975) Surinaamse achtergrond, ook kinderen van Zuid-Europese gastarbeiders kwamen op school. Nu is het al jaren gewoon dat kinderen Turkse of Marokkaanse ouders hebben of banden hebben met Syrië, Polen, Ethiopië … met heel de wereld. Nederland kreeg een internationale bevolking en dat zie je nu ook in de Internationale Taalklassen Haarlem (ITK) en de International School Haarlem (ISH). Dat past bij TWijs. De kinderen gaan vanuit school de wereld in en de wereld komt door school naar de kinderen toe. We leven sámen!

School en onderwijs
Wetenschappelijke inzichten en praktische ervaringen staan in onze tijd sterk in de belangstelling. Methoden worden aangepast, de digitale wereld is in de klas gekomen. Steeds worden nieuwe eisen gesteld – of dezelfde eisen in een nieuw jasje gestoken. TWijs is er klaar voor en blijft zich ontwikkelen, elke dag.

Een sterke band
De hele geschiedenis door is het zichtbaar en voelbaar: ‘onderwijsmensen’ hebben een warm hart voor kinderen. Welke functie of taak je ook hebt: het zijn de kinderen die ons verbinden met elkaar, met ons verleden en onze toekomst: Tienduizend kinderen wereldwijs!